بندرعباس : بلوار جمهوری اسلامی بالاتر از ستاد خبری ابتدای کوچه رازی دفتر صندوق بازنشستگی استان هرمزگان طبقه دوم

محسن محمدزاده
تلفن تماس :

07633349637

07633337496

07633346022

داخلی (1) واحد فنی و برقراری حقوق - داخلی (2) واحد هزینه و پرداخت حقوق - داخلی (3) واحد درآمد و احتساب سوابق -  واحد (4) دبیرخانه و اتوماسیون اداری

فاکس :

07633343986

 
 
 
 
» تماس با ما